Din distributør

NorPronails AS.
Tollbugata 14
3044 Drammen

Norge
NO999 563 775MVA

Tlf 32 83 93 60

post@norpronails.no

Næringsdrivende

Standard salgsbetingelser for nettbutikk på www.pronails.no dette er en nettbutikk som selger varer kun til næringsdrivende.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.pronails.no til næringsdrivende. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i nettbutikken på pronails.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

For å kunne handle på www.pronails.no må bedriften være registret som kunde i vår nettbutikk. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene for mer informasjon om rettigheter og plikter ved kjøp.

1. Parter

Selger er: NorPronails AS, Tollbugata 14, 3044 Drammen, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 999 563 775, telefon: 32 83 93 60, e-post: post@norpronails.no, og blir i det følgende benevnt "vi", "oss" eller "selger". Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "dere", "deres" eller "kjøper".

2. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

4. Priser

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Vi tar forbehold om feil oppgitte priser i web-shopen.

5. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort eller oppkrav. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen 14 dager etter mottak av varen. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

9. Vareretur

Ved feilbestilling av lagerført vare, aksepteres retur kun dersom varsel gis ved mottak av varen. Det forutsettes i slike tilfeller at kjøper bærer alle kostnader forbundet med frakt etc., samt at varen fremstår som ny når den mottas av NorPronails.

Vareretur som skyldes feillevering, må rapporteres til NorPronails senest 8 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhånds godkjennes av NorPronails. (Epost: post@norpronails.no på tlf. 32 83 93 60) og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av NorPronails (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil kunden bli belastet for fraktkostnaden.

10. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I de tilfeller hvor vi behandler firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger, og som blir benyttet til andre formål, for eksempel for å sende informasjon om tilbud etc, gjøres dette bare når den personen det gjelder har samtykket til det. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via post@norpronails.no

11. Salgspant

Salgspant; vårt firma har salgspant i varene inntil disse er fult ut betalt jfr. pantel 3-14 til 3-22.

Maskiner og lamper har 1-års garanti, fakturaen gjelder som garantikort og må fremvises ved eventuell reklamasjon og reparasjon.

12. Garantier

Maskiner og lamper har 1-års garanti, fakturaen gjelder som garantikort og må fremvises ved eventuell reklamasjon og reparasjon.

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Drammen Tingrett som verneting.


Loading
Loading